v.154

ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS

kereset levél/ellenkérelem elkészítésére

 

 

I. Felek

 

1.1. Megbízó, a továbbiakban (több Ügyfél esetén együttesen is) Ügyfél:

neve:

 

 

 

lakóhelye:

 

 

 

 

telefonszáma és

email címe:

 

Az ügyben tájékoztatást kérhet:

 

 

1.2. A Megbízó a BÁTOR PROGRAM Egyesület (székhelye: H-1154 Budapest, Őrjáró tér 5.; nytsz: 01-02-0014850, továbbiakban Egyesület) tagja, aki az egyesületi érdekképviselet körében kíván szerződést kötni.

 

2.1. Megbízott, a továbbiakban Iroda:

 

2.2. A Megbízott a BÁTOR PROGRAM Egyesület tagjaként az Egyesület és tagjainak jogi képviseletét látja el, az eseti megbízásokat azonban külön ügyvédi szerződésbe kell foglalni, amelyet a Felek ezen megbízásban határoznak meg.

 

 

II. Megbízás tárgya

 

Hitelező neve:

 

 

 

székhelye:

 

 

 

cégjegyzék száma:

 

 

 

mint hitelezővel kötött 00000 számú kölcsön szerződés.

 

 

III. Megbízás

 

1. Keresetlevél

1.1. Az Ügyfél a mai napon megbízza az Irodát, az Iroda a megbízást elvállalja, hogy a II. fejezetben meghatározott és az Iroda számára átadott szerződés érvénytelensége megállapítására, továbbá szükség szerint a tartozása elszámolására keresetlevelet készítsen és azt a bíróságnál a Hitelezővel szemben előterjessze.

A megbízás nem terjed ki a Hitelezővel fennálló egyéb tartozások kezelésére, peresítésére.

 

2. Üzleti titok

2.1. A keresetlevél illetve a per során beadott iratok olyan szellemi terméknek minősülnek, amely fokozott védelem alatt áll. Az Ügyfél kártérítési felelőssége tudatában vállalja, hogy a perben a bíróságon vagy az Iroda által megismert iratokat üzleti titokként kezeli.

 

2.2. Ügyvédi titok

Az Ügyfél felmentést ad az Iroda számára az ügyvédi titok alól az egyesületi tagok körében a bírósági eljárások során keletkezett iratok megismerésére.

 

3. Jogi képviselet

A megbízás a keresetlevél befogadásával (tárgyalás kitűzésével) teljesítésre kerül. Az Iroda külön díjazás nélkül vállalja a per során a jogi képviselet ellátását, amely nem terjed ki a személyes képviseletre. A képviselet körében az Iroda a pernyertességhez szükséges nyilatkozatokat, beadványokat benyújtja a bírósághoz. A tisztességtelenségre is hivatkozó érvénytelenségi perekben a jogi képviselet kötelező, de nem a személyes részvétel a tárgyaláson.

 

4. Tárgyalás

4.1. A keresetlevél tartalmazza, hogy a tárgyalásokat az Ügyfél jogi képviselője távollétében is tartsák meg, amelytől jegyzőkönyv megküldésével szerzünk tudomást.

 

4.2. Ügyvéd részvétele a tárgyaláson

A személyes jogi képviselet ellátására az Ügyfélnek külön megbízást kell adnia az Irodának. Az Ügyfél elfogadja, hogy a tárgyalásokon történő ügyvédi képviselet szükségességéről az Iroda a tárgyalást megelőző napon –a bírósági iratok ismeretében- dönt a benyújtott és az ellenféltől kapott iratok, az adott bíróság megismert joggyakorlata valamint az aznapra kitűzött összes tárgyalás tükrében. Előfordulhat, hogy az Ügyfél kérelme ellenére sem kerül sor a személyes jogi képviseletre vagy kérés nélkül is résztvesz az Ügyvéd a tárgyaláson. A megismert joggyakorlat szerint (egy hiánypótlást követően) az első tárgyalást a beadástól számított kb. 3 hónapra tűzik, a továbbiakra 2-3 havonta kerül sor. Várhatóan kb. 3 tárgyalás szükséges a bíróságnak az ítélethozatalra. Általánosságban az I. tárgyaláson az ügyvédeké a szó (távollétünkben az ellenkérelemre határidőt kapunk az írásbeli észrevételezésre), a II. tárgyaláson az Ügyfelet hallgatják meg, a III‑dikra a tanúkat idézik.

 

4.3. Ügyfél részvétele a tárgyaláson

Az Ügyfél elfogadja, hogyha nem személyes megjelenési kötelezettség terhével idézték, akkor a tárgyaláson nem jelenik meg, nem nyilatkozik. Csak akkor vesz részt a tárgyaláson, ha az Ügyvéd is jelen van, vagy vele egyeztetett. Az Ügyfél személyes bírósági részvétele esetén a KÖTELEZŐ felkészülést az alábbi oldal tartalmazza: http://www.batorprogram.hu/0/Személyes meghallgatás.htm.

 

5. A megbízás nem terjed ki az alapügyben egyéb peres, peren kívüli eljárásokra, iratbeszerzésre banktól/hatóságtól, a banki ügyintézésre, banki kapcsolattartásra, levelezésre, nem terjed ki az üggyel kapcsolatos további tanácsadásra, konzultációra, így különösen az ügy helyzetére vonatkozó tájékoztatásra. (Ennek oka, hogy értelmetlen a jogerős ítélet előtti tárgyalási pozíciók elemzése, viszont az ügyfelek ilyen tájékoztatása jelentősen elveszi az időt az érdemi munkáról.)

 

6. Kötelező pervitel

6.1. Alapvető feltétel, hogy a jogi kérdésekben nem az Ügyfél dönt, hanem az Iroda, így különösen a kereset tartalmában, a pertaktikában, a tárgyaláson történő részvételben, képviseletben, az elutasító végzésekre teendő intézkedésekben. Az Ügyfél vállalja, hogy az elutasító bírósági határozatokat engedi az Iroda által megfellebbezni, annak költségvonzatát (illetékfizetési kötelezettség) tudomásul veszi. A szigorú előfeltétel oka, hogy az elmúlt időszakban a rossz bírói döntésektől meghátrálva néhány ügyfél megszüntette a peres eljárást, amely negatív joggyakorlat térnyeréséhez vezet és tönkreteszi az elmúlt évek sok fáradsággal és költséggel elért eredményét. Ekörben az Ügyfél elfogadja, hogy akár a perérték egyharmadát is kockáztatnia kell (illeték+perköltség I. fokon: 6+5%, II. fokon: 8+2,5%, III. fokon: 10+2,5%.). Ilyen költségekkel járó intézkedésekre csak alaposan átgondolt és jogszabályi hivatkozás alapján kerül sor.

 

6.2. Megállapodás

A kötelező pervitel nem vonatkozik a megállapodásra a hitelezővel. Megállapodás esetén a per bármely szakaszában megszüntethető.

 

7. Ügyvédi tájékoztatás elmaradása

Az Iroda felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a per során nem tud eleget tenni az Ügyfél tájékoztatásának, csak nagyon szűkkörűen, a VII/6. pont szerint. Ennek oka, hogy a meglévő munkaidő keretet elsősorban a kereset elkészítésére és a jogi képviseletre kívánja fordítani az Ügyfelek pernyertessége érdekében. A tájékoztatás –mivel az ügyek bonyolultak és naponta változnak- jelentős időveszteséget okoz. Az Ügyfél megértette, hogy az elvárható tájékoztatás éppen a vállalt feladat eredményes elvégzése miatt sérül. Az Ügyfélnek módja van a bíróság polgári kezelő irodáján az iratokba betekintetni, tájékozódni, másolatot készíteni (100Ft/oldal illetékkel).

 

8. Fizetőképesség

Az Ügyfél vállalja, hogy:

- teljes semmisség esetén a szerződésből származó jogalap nélküli gazdagodását (az átvett összeg eddig még vissza nem fizetett részét) MNB alapkamattal meg tudja fizetni egyösszegben vagy havi részletekben. A részletek nagysága legalább a szerződés szerinti első havi forint részletet eléri;

- részleges semmisség esetén a szerződés szerinti első havi forint részlettel számolva fizetni tudja a havi törlesztéseket, továbbá teljesíteni tudja egyösszegben az így számított elmaradását.

 

 

IV. Ügyvédi munkadíj

 

1. Bevizsgálás/konzultáció

A szerződés bevizsgálás díja 25.000Ft+27% ÁFA =31.750Ft.

Az eljárás során az Ügyfél által kért személyes tájékoztatás, konzultáció díja megkezdett óránként 25.000Ft+27% ÁFA =31.750Ft.

 

2. Keresetlevél

2.1. Az általános díjszabástól (25.000Ft+27% ÁFA/óra és írott oldal) eltérően a keresetlevél elkészítésének díja 100.000Ft+27% ÁFA =127.000Ft, amely a megbízás aláírásával egyidejűleg esedékes készpénzben. Mód van a részletekben történő díjfizetésre, ha a tartozás 3 hónap alatt nem haladja meg a bruttó 25.000Ft-ot. Az irat elkészítése 1/Egy db kölcsönszerződésre és 1/Egy db perre vonatkozik. A megbízás része az esetleges költségkedvezmény kérelmek és végrehajtás felfüggesztési kérelmek benyújtása is.

 

2.2. Ismételt kereset beadás

Amennyiben a bíróság a keresetet idézés kibocsátása nélkül elutasította, megszüntette, ítélettel elutasította vagy az Ügyfél az Iroda egyetértésével megszüntette a pert (ideértve az Elszámolási törvény alapján felfüggesztett és nem folytatott pert); az Iroda újabb keresetlevél készítési díj nélkül vállalja az új kereseti kérelem beadását (új megbízás esetén is).

 

2.3. Minden további per, így a szerződéssel kapcsolatos más érvénytelenségi per, végrehajtás megszüntetési per indítása (kereset készítés), vagy bekapcsolódás, alperesi ellenkérelem elkészítésének díja: 100.000Ft+27% ÁFA =127.000Ft.

 

3. Sikerdíj

3.1. A sikerdíj nettó értéke az elszámolás napjára számított, a Hitelező által követelt és a perben megállapított kedvezőbb fizetési kötelezettség közötti különbség 5/öt százaléka.

 

3.2. Az Iroda a sikerdíját a perben az Ügyfél javára megállapított perköltségből számítja le. Az efeletti rész megfizetésétől az Iroda eltekint annak érdekében, hogy az Ügyfélnek a sikerdíjat ne kelljen saját forrásából kiegészíteni.

 

4. Engedményezés

4.1. Az Ügyfél mint engedményező, az Iroda mint engedményes ezen szerződésben megállapodnak, hogy a megbízás alapján a peres eljárásokban megítélt perköltséget az engedményező az engedményesre engedményezi teljes egészében, annak járulékaival együtt.

 

4.2. Kivonatos megbízási szerződés

A perben a megbízási szerződést a díjak érvényesíthetősége érdekében be kell csatolni, ezért a Felek a megbízási szerződésből a díjakra vonatkozó kivonatot készítenek, írnak alá, amely a meghatalmazás bírósági melléklete. Eltérő szöveg esetén - a Felek viszonylatában - nem a kivonat, hanem a megbízási szerződés a meghatározó. Az eltérés egyik oka, hogy a bíróság a sikerdíja alapját másképpen számolja.

 

5. Tárgyalás

A tárgyalás díja 1 óra felkészülés és 1 óra tárgyalás alapján 50.000Ft+27% ÁFA =63.500Ft, amely összeg a tárgyalást megelőző 5. napon esedékes.

 

6. Díjak, költségek teljesítése

A fizetés történhet személyesen készpénzben az Irodánál, átutalással az Iroda bank számlájára (MagNet Bank 16200120-18522062), postai csekk befizetéssel az iroda címére (1154 Budapest, Őrjáró tér 5.) vagy bankszámlájára. A teljesítéseknél a közlemény rovatban kizárólag az Ügyfél neve szerepeljen (több ügyfél esetén a meghatalmazásban első helyen megjelölt személy). Az Iroda a díjakat, költségeket 5000Ft-ra kerekítve kéri előlegezni, megfizetni (az elszámolásban a kerekítés miatt befizetés nem veszik el). Az Iroda a részbefizetéseket az Ügyfél "Ügyfélszámláján" vezeti és teljesítéskor számlázza, legkésőbb a megbízás megszüntetésekor. Magán személy részletfizetése esetén az előlegek az utolsó teljesítéskor kerülnek kiszámlázásra.

 

7. Egyéb intézkedés

Az üggyel kapcsolatban kért egyéb intézkedés, konzultáció, iratkészítés nem része a megbízásnak. Ügyvédi kapacitás esetén, külön írásbeli (levélben) megrendeléssel kérhető. Díja 25.000Ft+27% ÁFA =31.750Ft/óra és írott oldal, így különösen a végrehajtási záradék törlése, végrehajtási kifogás készítése, banki ajánlat tétel, törzskönyv kikérése, tartozás kiszámítása jegybanki kamattal. Az egyéb eljárás díja az intézkedés megrendelésekor esedékes. A külön megbízás (megrendelés) az Iroda írásbeli elfogadásával érvényes.

 

8. Utasítás levélben

Az Ügyfél a megbízással kapcsolatos utasítást, rendelkezést kizárólag írásban (levélben) tehet az Iroda részére. A rendelkezés csak akkor hatályos, ha az Iroda azt emailben elfogadja.

 

 

V. Költségek

 

1. Az Ügyfelet terhelik a megbízás ellátásával kapcsolatos kiadások és azok előlegezése a honlapon közzétett ügyvédi díj és költségjegyzéket is figyelembevéve.

 

2. Fontosabb ügyvédi költségek

2.1. Iratmásolás: 50Ft+27% ÁFA=64Ft/oldal; ügyintézés: 10.000Ft+27% ÁFA=12.700Ft/alkalom, utazás: 50Ft/km+27% ÁFA =64Ft/km +3000Ft autópálya használati díj. A postaköltség a postai feladóvevény szerint, parkolás nyugta vagy mobil telefon szolgáltató számlája szerint kerül elszámolásra. A költségekről az Ügyfél emailen kap tájékoztatást. Elektronikus bírósági ügyintézésnél elektronikus beadványonként 3000Ft+27% ÁFA=3.810Ft.

 

2.2. Különdíjas szolgáltatások (2017.12.01-től): email fogadásra

A napi több száz email miatt az Iroda sem az érdeklődők, sem az Ügyfelek emailjeit nem tudta fogadni, olvasni, feldolgozni. Ezért került bevezetésre –díj ellenében- a papír alapú levéllel egyenértékű emailüzenet.

Az Iroda az email tárgy rovatában BP3000 jelzést tartalmazó leveleket kinyomtatja és postai úton érkezett levélnek kezeli. Az irat kezelés díja (az elektronikus levelezéssel azonosan) 3000Ft+ÁFA=3.810Ft/email. Az iratnyomtatás díja a 2.1. pont szerint 50Ft+27% ÁFA=64Ft/oldal.

 

2.3. Különdíjas szolgáltatások (2017.12.01-től): irattár betekintés

Az Iroda a honlapján, csak az Ügyfél által hozzáférhető módon - személyes kóddal elérhetően –nyilvántartja a peres eljárás iratait. Az Ügyfél BP3000 jelzéssel ellátott emailben kérheti a betekintést, illetve aktualizálást az iratokban.

 

3. Illeték

Az illetéke alapja a pernyertesség alapján megállapítható valóságos követelés (pertárgyérték) 6%-a, amely a keresetlevél beadásával egyidejűleg esedékes. Végrehajtás megszüntetési perben a végrehajtandó összeg 6%-a. Alperesi pozícióban az Ügyfélnek illetéket előlegezni nem kell. A keresetet ítélet előtt vissza lehet vonni, ebben az esetben az eredeti illeték 30%-át kell megfizetni. Legkésőbb az első tárgyaláson vagy előtte történő elállás/visszavonás esetén a kereset illetéke csak az eredeti illeték 10%-a. A bíróságok előszeretettel utasítják el a kereseti kérelem vizsgálatát a kereset pontatlanságára hivatkozással. 2012-től az eredeti illeték 10%-át elkérik, hogy elriasszák a pereskedőt. A fellebbezésnél 10,5% a perköltség, felülvizsgálatban 12,5%.

 

4. Perköltség

A kereset elutasítása esetén a pervesztes félnek kell a pertárgy érték összege után 6% illetéket megfizetni akkor is, ha illetékfeljegyzési jog van, továbbá az ellenfél közel hasonló nagyságú (5%) ügyvédi költségét megtéríteni (még ha költségmentes is). A 6% illeték 10%-át akkor is meg kell fizetni, ha a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélküli elutasítja vagy a felperes az első tárgyalásig eláll keresetétől.

 

5. Fokozott kockázat

5.1. Az Iroda felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a kölcsönszerződések részleges/teljes semmisségét, az érvénytelenség jogkövetkezményeként a forint alapon történő elszámolást a bírósági gyakorlat még nem ismerte el. Gyakori a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítás is. Ez esetben 10% illetéket az Ügyfélnek akkor is meg kell fizetni, ha a kereseti kérelmét ismételten beadja. A végrehajtási záradék törlését és a végrehajtási kifogásokat is elutasítja a bíróság. Illetékfeljegyzési jog kérelemnél előfordul a vagyonnal (ingatlannal, gépkocsival) rendelkező Ügyfél elutasítása.

 

5.2. Arra is lehet számítani, hogy jogerős semmisség megállapítása esetén a bíróság pótolja a szerződés semmisségét megalapozó hiányosságait, vagy törli az érvénytelen rendelkezést és deviza elszámolással érvényessé teszi.

 

5.3. Az érvénytelenségi per csak jogerős pernyertesség esetén állítja meg az elrendelt végrehajtást. A végrehajtás felfüggesztését külön eljárásban (végrehajtás megszüntetési perben) lehet csak kérni.

 

 

VI. Más ügyvédek

 

1. Az Ügyfél kijelenti, hogy e megbízással kapcsolatban más ügyvédet nem bízott meg, illetve ezen megbízás alapját képező jogügylettel kapcsolatos ügyvédi megbízásból eredő tartozása nincs.

 

2. Az Ügyfél az ügyvédi törvény 23.§ (5) bekezdése alapján hozzájárul, hogy az Iroda a megbízás ellátásához más ügyvéd közreműködését is igénybe vegye. Az elszámolás ez esetben történhet közvetlenül a közreműködő ügyvéddel.

 

 

VII. Iratok a kereset készítéshez

 

1. A perhez szükséges iratok az ügyre vonatkozó személyes ügyvédi vagy pertársi meghatalmazás mellett az alábbiak:

A kereset elkészítéséhez szükséges, enélkül az Iroda a keresetet nem tudja beadni

 

BP3000 megnevezése

Kölcsön szerződés (az első, nem a módosítás)

Szerződés

Adatlap (2. pontban részletezve)

Adatlap

Közjegyzői hagyatéki végzés

(ha a szerződő fél valamelyike elhunyt)

Hagyatéki végzés

 

FIGYELEM! Az Iroda csak akkor tudja megkezdeni a munkát, ha az 1. pontban felsorolt iratok rendelkezésre állnak. Az Iroda nem képes a hiányok nyilvántartására. Amikor az iratok levélben (postán, postaládába eljuttatva, nem emailen) rendelkezésre állnak, akkor tudja megírni a kereseti kérelmet.

 

2. Tényállás iratai

Internetről Elérhető/letölthető a www.batorprogram.hu honlapról a Dokumentum menüből a bal oldali oszlop 4. pontjában (Ügyfeleknek) TÉNYVÁZLAT alatt.

BP3000 megnevezése

Nyomtatványok elérhetősége

Adatlap

(Alapadatok az ügy gyors áttekintéséhez)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap.doc

Adatlap kiegészítése banki elszámolásról

(Nyilatkozat a banki elszámolásról,

részletezés XI. fejezetben)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap kiegészítés elszámolásról.doc

Befizetések

(Pénzügyi teljesítések táblázata,

kölcsön folyósítás, törlesztések kimutatása)

www.batorprogram.hu/iratok/Befizetések.doc

Eseménynapló

(Részletes tényállás)

www.batorprogram.hu/iratok/esemenynaplo.htm

 

3. További iratok

3.1. A perben a bíróság kéri csatolni:

 

BP3000 megnevezése

Üzletszabályzat, Általános szerződési feltételek, Hirdetmény

Üzletszabályzat

Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti EGYSZERŰSÍTETT banki elszámolás

DH elszámolás

Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti RÉSZLETES banki elszámolás (a forintosítási értesítés nem kell)

DH elszámolás részletes

 

3.2. Iroda tájékoztatására további –az ügytől függően rendelkezésre álló-iratok

 

BP3000 megnevezése

Egyéb szerződések: kezesi/zálog/opciós szerződések

Kezesi szerződés

Szerződés módosítás

(átütemezés, fizetési haladék, árfolyamgát, stb.)

Szerződésmódosítás

Kockázatfeltáró nyilatkozat

Kockázatfeltáró nyilatkozat

Folyósítási értesítő

(ütemezési terv, törlesztési terv, fizetési ütemezés)

Ütemezési terv

 

3.3. További iratok ingatlan fedezetű/közjegyzői okiratos szerződéseknél

 

BP3000 megnevezése

Közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat

Közjegyzői szerződés

Banki felmondás

Banki felmondás

Közjegyzői felmondás

Közjegyzői felmondás

Életbiztosítási kötvény

Életbiztosítási kötvény

Lakáskassza szerződés

Lakáskassza szerződés

Előző kölcsönszerződés (hitelkiváltás esetén)

Kölcsönszerződés0

Engedményezési értesítő (engedményezés/faktorálás esetén)

Engedményezés

 

3.4. Végrehajtás esetén szükséges további iratok az előzőekben felsoroltakon kívül

 

BP3000 megnevezése

Közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat

(ha a szerződést nem foglalták közokiratba)

Közjegyzői szerződés

Közjegyzői felmondás

 

 

ÜGYFELENKÉNT/ADÓSONKÉNT!

 

BP3000 megnevezése

Közjegyzői/bírósági végrehajtási záradék

Végrehajtási záradék

Végrehajtói felhívás vagy jegyzőkönyv

(bármelyik, lehetőleg az első)

Végrehajtói felhívás

Költségmentességi kérelem

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg kitöltés.htm)

Költségmentességi kérelem

Költségmentességi nyomtatványok

(Nyomtatvány eredetben szükséges)

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg.doc)

Költségmentességi nyomtatványok

Ügyvédi meghatalmazás adósonként

 

 

3.5. Amennyiben már elindult a bírósági eljárás, a perben eddig beadott és a bíróságtól kapott minden irat 1 másolati példánya az ügyfél általi feladás, átvétel dátumának feltüntetésével.

 

4. Az iratokat 1/Egy másolati példányban levélben a fenti számozás szerint 1-től 5-ig sorszámozva, sorszámonként külön borítékban –az irat lapjait összetűzve- kérjük átadni. (Az eddigi ügyfelek saját érdekeik ellenében és a munkánk hátráltatására hiányosan, rendezetlenül adták át az anyagokat, ezért lett szigorú a szabályozás.)

 

5. Egyéb iratok

Az Iroda semmi egyéb iratot nem kér és nem fogad be (befizetési bizonylatok, banki levelezések, behajtási felszólítások, engedményezési értesítések). Nagyon szépen kérjük az Ügyfeleket, hogy sem "salátában" rendezetlenül, sem tartalomjegyzékkel precízen felcímkézve ne adjanak át a fenti iratokon kívüli anyagokat.

 

6. BP3000 iratleadás

Az Ügyfél iratpótlást emailen elektronikusan is megteheti, ha az email tárgy rovatában feltünteti a BP3000 szöveget. (Több azonos nevű iratot az elnevezése után felmenő arab sorszámmal lehet megkülönböztetni.) A BP3000 jelzésű email postai levélnek minősül, amelynek kezelés díját az V. fejezet 2.2. pont tartalmazza.

 

 

VIII. Iratkezelés

 

1. Irat átadás Irodának

1.1. Az Ügyfél, ha a megbízáskor a kereset készítéshez szükséges iratokat nem adta át, akkor pótolhatja postán (levélcím: 1154 Budapest, Őrjáró tér 5.) vagy az iroda postaládájába. Az Iroda telefonon, SMS-ben, emailen, faxon okiratot, ügyfél nyilatkozatot, rendelkezést nem fogad, személyes átadáshoz ügyeletet –az 1.2. pont kivételével- nem tud fenntartani! Hiányos irat nem akadálya az érvénytelenségi per indításának, de igazolni kell a bíróság felé (tértivevényesen átvett levéllel), hogy a Hitelező kérés ellenére az iratot nem adta ki az Ügyfélnek. Illetékfizetésre határidőt nem lehet kérni.

 

1.2. Hétfőnként 16:00 és 16:15 között lehet személyesen iratot, készpénzt átadni.

 

2. Iratkezelés, irattárolás nincs

Az Iroda az átadott iratokat nem őrzi, vissza nem küldi sem a megbízás tartalma, sem a megszűnése után, ezért azokat kifejezetten másolatban kéri átadni az Irodának. A peres eljárás iratai a bíróság polgári kezelőirodáján megtekinthetők és másolat készíthető róluk.

 

3. Ügyintézési határidő

3.1. A keresetlevél elkészítésének határideje az 1. pontban felsorolt iratok átadását követő 30/Harminc nap. Az elkészítést követően az Iroda emailben jelzi a kereset levél elkészítését az Ügyfélnek és bekéri az illeték összegét (vagy a költségmentességi nyomtatványokat).

 

3.2. A VII. fejezet 1. pontban sorolt iratok postai megküldéséig az Iroda nem köteles a megbízás teljesítésére.

 

4. Tájékoztatás az ügyről

Az Iroda a megbízás alapján korlátozott szolgáltatást nyújt, a perek jelentős számára tekintettel nincs mód a személyes konzultációkra, a hiánypótlások, ismételt beadások elemzésére, az esélyek napi latolgatására, a hitelezői levelek, nyilatkozatok értékelésére, az azzal kapcsolatos személyes, írásos (emailen) tanácsadásra.

 

5. Felkészítés a tárgyalásra

A tárgyalásra adott külön megbízás sem tartalmaz személyes konzultációt. Az Ügyfél személyes bírósági meghallgatásához az alábbi oldalon talál eligazítást: http://www.batorprogram.hu/0/Személyes meghallgatás.htm.

 

6. Tájékoztatás emailen

Az Iroda 7/Hét munkanapon belül megküldi emailen az Ügyfélnek:

- a keresetlevelet a bíróságnak feladott postai feladóvevénnyel, vagy elektronikus benyújtás igazolásával (ebből tudható, hogy a megbízást az Iroda elvégezte);

- tárgyalás kitűzését (ebből tudható, hogy a bíróság a keresetlevelet befogadta);

- tárgyalások elektronikus jegyzőkönyvét, ha a bíróság megküldte az Irodának

(ebből tudható, hogy mi történt a tárgyaláson);

- hitelezői megállapodási ajánlatot;

- ítéletet.

Egyéb bírósági iratforgalomról az Iroda értesítést az Ügyfélnek nem küld.

 

7. Tájékoztatás honlapon

7.1. Az Iroda azon információkat, amelyek az ügyfeleket általánosan érintik (pl. felmondás utáni teendők, megállapodási lehetőségek, behajtó kezelése) nem emailben ad tájékoztatást, hanem az egyesület honlapján teszi közzé, amely a belépési kóddal a www.batorprogram.hu/egyesulet/ oldalon érhető el. Aki tagdíjfizetésnél nem frissítette a kódját, a legfontosabb információkat megtalálja a tájékoztató menü pont alatt: www.batorprogram.hu/0/ügyfél tájékoztató.htm.

 

7.2. Az Ügyfél vállalja, hogy hetente egy alkalommal tájékozódik a fent megjelölt 2 web helyen, így különösen az aktuális ügyfél tájékoztató (www.batorprogram.hu/0/ügyfél tájékoztató.htm) figyelemmel kísérésével.

 

8. Kapcsolattartás

8.1. Személyesen

A perrel, a szerződéssel kapcsolatban személyes konzultáció kérhető a IV. fejezet 1. pontja szerinti díj ellenében.

 

8.2. Telefon

Az Iroda hétfőn 08:00 és 09:00 közötti ügyeleti időben a 30/589-3950 számú ügyeleti telefonon érhető el. Sikertelen megkeresés esetén 09:00 órakor SMS-ben küldje el nevét és az Iroda visszajelentkezik. Egyéb időben az Iroda kevésbé tudja fogadni a hívásokat.

 

8.3. Honlap tájékoztató

Kapcsolatfelvétel előtt érdemes a honlapon tájékozódni, mert az aktuális kérdések ott kerülnek megválaszolásra: http://www.batorprogram.hu/0/ügyfél tájékoztató.htm.

 

8.4. Email kapcsolat

Ügyfél részére

Az Iroda a tájékoztatását email útján adja az Ügyfélnek.

Iroda részére

Az Ügyfél csak levélben (postai úton vagy az Iroda postaládájába) küldheti az Iroda számára az iratokat, utasításait, kérdéseit. Ennek oka, hogy naponta több száz levél érkezik, biztonságos feldolgozása lehetetlen.

 

BP jelzés a tárgyban

Az Iroda a bírósági tárgyalást megelőző napon a felkészülés részeként gyűjti le a megbízásban meghatározott email címről a BP jelzésű leveleket, tehát csak akkor kerül elolvasásra. A jelzés nélküli levelet az email program törli.

 

BP3000 jelzés a tárgyban

Az Iroda a BP3000 jelzésű leveleket folyamatosan legyűjti, azokat kinyomtatja és postai úton érkezett levélnek kezeli. (A kezelés díja a IV. fejezet 2.2. pontja tartalmazza.)

 

 

IX. Szerződés megszűnése

 

1. A megbízás a jogerős pernyertességgel vagy a felülvizsgálati ítélettel, továbbá a Hitelezővel történt megegyezés esetén megszűnik.

 

2. Felmondás

2.1. Az Ügyfél azonnali hatállyal, az Iroda 15 napos felmondási határidővel mondhatja fel a megbízást indokolás nélkül is. A felmondás kizárólag írásban (tértivevényes levélben) érvényes. A megrendelt keresetlevelet akkor is köteles az Ügyfél megfizetni, ha utóbb meggondolta magát. Nem lehet indok, hogy az nem az Ügyfél elvárásait tartalmazza, avagy túl általános, rossz vagy más jogszabályokra hivatkozik.

 

2.2. Az esedékes díj vagy költség 25.000Ft feletti tartós (azaz 60/Hatvan napon túli) mulasztása esetén az Iroda 15/Tizenöt napos felmondási idővel felmondja a megbízást, mivel a díjtartozás veszélyezteti az Iroda működését, a Bátor Program tagjainak jogvédelmét. A tartozás rendezését követően az aktuális feltételekkel új megbízás köthető (azaz a megbízás folytatható).

 

3. Elszámolás iratokkal

A megbízás megszűnésekor külön iratátadásra nem kerül sor, mivel az Iroda az Ügyféltől csak másolati példányokat kap, amelyek megsemmisíthetőek, a per bírósági iratai a peres bíróság kezelő irodájától beszerezhető.

 

4. Pénzügyi elszámolás

Az Ügyfél az ügyvédi díjakról és költségekről, annak esedékességekor emailen tájékoztatást kap, amely az aktuális egyenleget is tartalmazza. A befizetésekről az Iroda számlát állít ki. Felmondáskor külön elszámolásra nincs szükség, mivel azt az utolsó fizetési értesítő tartalmazza. A fel nem használt előleg az Ügyfélnek visszajár, a még el nem számolt tételekről az Iroda (vég)számlát állít ki.

 

5. Panaszkezelés

5.1. Az Ügyfél az Iroda/eljáró Ügyvéd eljárásával szemben panasszal élhet a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.).

 

5.2. Véleményezés

Az Ügyfél, mint a Bátor Program Egyesület tagja vállalja, hogy az Iroda/eljáró Ügyvéd elleni ügyvédi kamarai panasz bejelentése előtt kikéri az Egyesület Igazgatóságának véleményét. Amennyiben az Igazgatóság véleménye az Ügyfél vagy az Iroda/Ügyvéd számára nem elfogadható, az Ügyfél, az Iroda/Ügyvéd és az Igazgatóság bármely tagja az Egyesület közgyűléséhez fordulhat állásfoglalásért.

 

5.3. Titoktartási kötelezettség alóli felmentés

Az Ügyfél e szerződésben felmentést ad a panasszal kapcsolatos ügyvédi titoktartás alól az Irodának az Igazgatóság, illetve a közgyűlés előtti eljárásban.

 

 

X. Záradék

 

1. A megbízás a Bátor Program Egyesület alapszabálya és határozatai figyelembevételével, az Ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény feltételeivel és a magyar Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó hatályos rendelkezéseivel, illetve a polgári jog általános szabályaival érvényes.

 

2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bátor Program tájékoztatóját és a megbízás szövegét előzetesen emailen megkapta, tanulmányozta, elolvasta és a megbízás egyhangú értelmezése után, mint akaratával egyezőt, -az Ügyvéd előtt-, jóváhagyólag a szerződés utolsó oldalán aláírja.

 

3. E megbízási szerződés VII./1. pontban felsorolt iratok átadásával és a megbízási díj megfizetésével lép hatályba. Az Iroda elkezdheti, teljesítheti ezt megelőzően is a megbízást.

 

 

XI. Az ügyre vonatkozó megállapítások

 

1. Tényálláshoz

A per célja, hogy a Hitelezővel a követelés vitatása alapján egyösszegű kivásárlással (megállapodással vagy faktorálással) megállapodást lehessen kötni. A kivásárlásra az Ügyfél intézkedik vagy külön megbízást ad az Iroda számára.

 

Szerződés státusza: hatályos szerződés, KHR listára vett Ügyfél, felmondás közeli, felmondott, közjegyzői felmondást/tanúsítványt kapott, végrehajtás elindult.

Teljesítés: folyamatosan fizetett, teljes/csökkentett törlesztőrészletet.

 

A per indításával egyidejűleg az Ügyfél ajánlatot tesz a részletfizetésre (a követelés vitatása nélkül) annak érdekében, hogy a végrehajtás elkerülhető legyen.

 

 

2. Pénzügyi teljesítések

Az ügyfél által felvett kölcsön:                        8.300.000Ft;

A visszafizetett összeg       2015.01.31-ig:      9.529.701Ft (Hiteltörténeti kimutatás szerint);

A visszafizetett összeg       2015.01.31. után:                    128.000Ft, összesen 7.800.000Ft;

LTP betörlesztés                 2016.04.30.:          1,1MFt;

Életbiztosítás                       2016.04.30.:          1,1MFt;

A Hitelező követelése:                                      17.532.465Ft.

 

 

3. Teljesítés

A perben azt nyilatkozzuk, hogy az Ügyfél ki tudja fizetni a pernyertesség esetén fennálló esedékes tartozását.

 

 

4. Árfolyamkockázat tisztességtelensége

4.1. Az Ügyfél tisztában volt az árfolyamkockázat veszélyével. Értette, hogy az a szerződésben rögzítettnél magasabb is lehet a törlesztőrészlet, de abban biztos volt, hogy ez az emelkedés nem mehet:

- az ügyintéző által ígért szint fölé;

- a forint törlesztőrészletek szintje fölé;

- végsősoron a bevizsgált jövedelme fölé,

mivel a Hitelező szakszerűen bevizsgálta és úgy nyilatkozott, hogy alkalmas a kölcsön felvételére. A Hitelező az ügyfél jövedelemigazolását (jövedelem nyilatkozatát) bekérte (esetleg még a havi háztartási rezsi költségeket is ismerte), emellett még fedezet is rendelkezésre állt; ennek tudatában fogadta be a kölcsön igénylést, készítette el a szerződést. Ha a szerződés szerint pótfedezet bevonására is sor kerülhetett, akkor sem merült fel, hogy pótjövedelem bevonására lenne szükség határidőben történő teljesítés esetén.

Összegezve: az Ügyfélnek nem volt szerződéses akarata a forint konstrukciót meghaladó, mitöbb akár a jövedelmét meghaladó törlesztőrészlet fizetésére.

 

4.2. Elszámolás

Árfolyamkockázat tisztességtelenségére alapított részleges semmisség esetén (forintosítás szerződéskori árfolyamon) a szerződésben meghatározott forint összeggel vagy deviza összeg esetén a szerződéskötés napján érvényes MNB árfolyammal számított forint összeggel kell számolni és azt megszorozni a bírósági ítélet napjáig esedékes törlesztőrészletek számával. Ennyi lesz a lejárt tartozás, majd havonta az első törlesztőrészlettel azonos összeg. 82 hónappal és 48.537Ft/hó törlesztéssel számolva (303CHF/hó MNB 160,19Ft/CHF 2008.01.29-i árfolyamon) 3.980.080Ft a lejárt tartozás. Egyenleg 2015.01.31. napján: 19.919Ft túlfizetés. Amennyiben a törlesztőrészletek tőkét nem tartalmaznak (türelmi idő miatt), akkor a tőketartozás esedékességével (türelmi idő lejáratát követően) emelkedik a havi törlesztés. Az LTP betörlesztésével pedig csökken.

Pernyertesség esetén 15-90 napon belül kell megfizetni az összeget.

 

4.3. Illeték

Az illeték a követelés összegének 6%-a (minimum 15.000Ft). Túlfizetés esetén, ha csak 250.000Ft-ot peresítünk, akkor elegendő 15.000Ft.

 

4.4. Illetékesség

A lakóhely vagy a szerződéskötés helye szerint a Törvényszék az illetékes bíróság.

Az Üzletszabályzatban kikötött alávetés szerint a Fővárosi Törvényszék az illetékes bíróság.

 

 

5. Közjegyzői felmondás tisztességtelensége

5.1. Önállóan és további kereseti pontként is érvényesíthető. A lényege, hogy a bank könyveire alapozott közjegyzői felmondás, tanúsítvány kiállítása tisztességtelen, ezért közvetlen végrehajtás nem indítható, a végrehajtási záradék is törvénytelen.

 

5.2. Elszámolás

Itt nincs elszámolás. A jogkövetkezmény, hogy nem lehet végrehajtást indítani.

 

5.3. Illeték

Az illeték 36.000Ft.

 

5.4. Illetékesség

A lakóhely vagy a szerződéskötés helye szerint a Törvényszék az illetékes bíróság.

Az Üzletszabályzatban kikötött alávetés szerint a Fővárosi Törvényszék az illetékes bíróság.

 

5.5. Ezt a keresetet önállóan érdemes előterjeszteni, ha az Ügyfél a felmondást kézhez kapta.

 

 

6. Költségmentességi nyomtatvány

Az illetékfizetési kedvezményt akkor érdemes kérni, ha az 1 főre eső havi jövedelem kevesebb a fizetendő illeték háromszorosánál, vagy közelít a 28.500Ft-hoz. Internetről letölthető: http://batorprogram.hu/iratok/ktgm.htm. A bíróság a jövedelem meghatározásánál figyelembeveheti a folyamatosa fizetett költségeket (rezsi, adó, hiteltörlesztések)

 

 

7. Adóstárs pozíciója

A perben minden szerződésben álló félnek részt kell venni. Annak nincs jelentősége, hogy alperesi vagy felperesi oldalon. Felperesi oldalon a pertárs felelős az illeték előlegezéséért és a perköltség megfizetésért, továbbá személyesen az ügyvéd előtt vagy a pertársnak meghatalmazást kell adnia az ügyben eljárni. Alperesként illetéket, perköltséget nem fizet, meghatalmazás nem kell.

 

Jakab Zoltán adóstárs alperesként fog szerepelni a keresetben. Barna Éva adóstárs pertársi meghatalmazással felperesként fog szerepelni a keresetben.

 

 

8. Tanú

A szerződéskötéskor, azt megelőzően az Ügyfél mellett jelen volt (szerződést alá nem író) következő személy: Kovács Béla (idézési címe: 1166 Budapest, Rokonlaki utca 33.).

A Hitelező részéről eljárt személy: Jónás Anett banki ügyintéző, Naftacar Kft. gépkocsi kereskedő, Alias Biztosító hitelközvetítő.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelt: Budapesten, 2017. december 22. napján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfél

 

ügyvéd

Iroda képviseletében